tin tức sự kiện

Trang Chủ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔ TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG