tin tức sự kiện

Trang Chủ

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về rà soát việc thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hôm nay,  ngày 17/7/2018 công ty Cổ phần Phim Giải Phóng tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng để lấy ý kiến thống nhất của toàn thể cán bộ chủ chốt công ty, lập báo cáo trình Bộ quyết định. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG