tin tức sự kiện

Trang Chủ

Danh mục tài liệu ĐHCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 (Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016)

//phimgiaiphong.com.vn/upload/files/BCTC.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG